Pracownia regeneracji i sprzedaży wtryskiwaczy Bosch Pawlik Pracownia regeneracji i sprzedaży wtryskiwaczy Bosch Pawlik

Regenerujemy i sprzedajemy wtryskiwacze

Dostępne od ręki Wysyłka w 24h

Warunki gwarancji

Zadzwoń +48 601 856 277 Jak zamówić? Napisz do nas

GWARANCJA

 1. Dariusz Pawlik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOSCH SERVICE DARIUSZ PAWLIK, 37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 20, NIP: 8651013858, REGON: 830245791 (zwany dalej: gwarantem) udziela gwarancji na sprzedane lub naprawione przez siebie wtryskiwacze, pompowtryskiwacze, pompy, turbosprężarki, filtry cząstek stałych i katalizatory (zwane dalej: podzespołami).

 2. Gwarant zapewnia prawidłowe działanie podzespołów.

 3. Gwarancją objęte są wady fizyczne podzespołów z przyczyn w nich tkwiących z wyłączeniem cewek elektromagnetycznych i elementów piezoelektrycznych, a także korpusów podzespołów.

 4. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia kupującemu sprzedanego lub naprawionego podzespołu, bez limitu przejechanych kilometrów.

 5. Do każdego sprzedanego lub naprawionego podzespołu Gwarant wydaje kupującemu Kartę Gwarancyjną, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Gwarancji.

 6. Gwarant nie wydaje duplikatów Karty Gwarancyjnej, o której mowa w ust. 5.

 7. Każdy sprzedany lub naprawiony przez Gwaranta podzespół jest zabezpieczony plombą i dołączony jest do niego protokół sprawności.

 8. Montaż podzespołu do auta jest równoznaczny z akceptacją warunków gwarancji, jednak Kupujący nie ma obowiązku korzystania z uprawnień z niej wynikających.

 9. Gwarancja nie obejmuje:

 1. podzespołów, które nie były zamontowane;

 2. podzespołów, które nie zostały zamontowane w zarejestrowanym warsztacie samochodowym;

 3. kosztów montażu i demontażu podzespołów;

 4. rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub poniesione koszty, w tym holowanie pojazdu oraz utraconych w tym czasie zysków i kosztów wynajmu samochodu zastępczego;

 5. zużycia wynikającego z eksploatacji komponentów podzespołów;

 6. uszkodzeń mechanicznych oraz wywołanych niewłaściwą eksploatacją;

 7. uszkodzeń powstałych w wyniku nieskutecznych prób czyszczenia układu paliwowego i olejowego, w którym stwierdzono zanieczyszczenia i opiłki;

 8. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub wysyłki podzespołu do reklamacji.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym zawarty będzie dokładny opis usterki.

 2. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji jest dołączenie do pisemnego zgłoszenia reklamacji:

 1. Karty Gwarancyjnej z podpisanym oświadczeniem uprawnionego mechanika o prawidłowym montażu podzespołu;

 2. dowodu zakupy w postaci paragonu, faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie usługi montażu podzespołu w zarejestrowanym warsztacie samochodowym;

 1. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany podzespół Gwarantowi.

 2. Gwarant rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dostarczenia mu podzespołu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne jest jednoznaczne z upoważnieniem Gwaranta do ingerencji technicznej w podzespół.

 4. Przed dokonaniem ingerencji, przez Producenta części, Gwarant poinformuje o tym kupującego i uzyska jego zgodę na dokonanie takiej ingerencji.

 5. W przypadku uzyskania zgody klienta, o której mowa w ust. 6 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę podzespołu i powstałe w związku z tym faktem koszty.

 6. Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji traktowane będzie jako płatny przegląd gwarancyjny.

 7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku Gwarancji podzespół w stanie niezmienionym zostanie odesłany na koszt kupującego.

 1. UTRATA GWARANCJI

 1. Kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku:

 1. utraty karty gwarancyjnej lub protokołu;

 2. usunięcia lub uszkodzenia plomb zabezpieczających;

 3. gdy podzespoły zostały rozkręcone, noszą ślady ingerencji przez osoby trzecie lub zostały przetestowane przez inny podmiot;

 4. gdy dostarczone podzespoły nie są kompletne;

 5. mechanicznego uszkodzenia elementów podzespołu, na skutek czynników niezwiązanych z jego pracą;

 6. poddania podzespołu czyszczeniu mechanicznemu lub chemicznemu;

 7. podzespoły dostarczone Gwarantowi w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym uległy uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu w wyniku nieprawidłowo zabezpieczonej przesyłki przez Kupującego.

 8. zamontowania podzespołu w silniku, dla którego nie jest dedykowany;

 9. montażu podzespołu poza zarejestrowanym warsztatem samochodowym;

 10. zamontowania podzespołu niezgodne z instrukcją producenta;

 11. zamontowania podzespołu niezgodnie z zaleceniami montażowymi, określonymi w załączniku nr 1 do Gwarancji;

 12. uszkodzenia podzespołu powstałego w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu.

 

W PRZYPADKU WTRYSKIWACZY, POMPOWTRYSKIWACZY, POMP

 

2. Niezależnie, od okoliczności, o których mowa w ust. 1, w przypadku wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy i pomp kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku:

 1. pompowtryskiwacz lub wtryskiwacz został dostarczony Gwarantowi bez podkładki termicznej (nie dotyczy pompowtryskiwaczy 16-to zaworowych oraz wtryskiwaczy, w których podkładka termiczna jest nakrętką rozpylacza) lub z uszkodzonymi oringami uszczelniającymi bądź zerwanymi zabezpieczeniami sprężyny pompowtryskiwacza;

 2. stwierdzenia zanieczyszczenia wewnątrz wtryskiwacza lub pompowtryskiwacza oraz w kanale zasilającym paliwo;

 3. gdy pompa nie posiada pełnej i czytelnej tabliczki znamionowej;

 4. gdy wtryskiwacz nie posiada pełnego i czytelnego numeru seryjnego, zgodnego z numerem umieszczonym na protokole.

W PRZYPADKU TURBOSPRĘŻAREK

 

 1. Niezależnie, od okoliczności, o których mowa w ust. 1, w przypadku turbosprężarek kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku:

 1. do montażu użyto silikonu lub pastę uszczelniającą;

 2. wystąpiło nieprawidłowe smarowanie układu silnika;

 3. wystąpiła nieszczelności w układzie dolotowym i wydechowym silnika;

 4. uszkodzenie nastąpiło w wyniku, zwiększanie jego prędkości obrotowej powyżej wartości biegu jałowego, po uruchomieniu silnika;

 5. wystąpiła niewłaściwa temperatura spalin silnika;

 6. na skutek modyfikacji silnika;

 7. zatarty został wirnik turbosprężarki;

 8. uszkodzenie wskutek zbyt wysokiego ciśnienia wstecznego;

 9. uszkodzenie powstałe w wyniku działania ciała obcego;

 10. nieodbezpieczenie kanałów zasilających i spustowych z zaślepek ochronnych.

 

W PRZYPADKU FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH I KATALIZATORÓW

 1. Niezależnie, od okoliczności, o których mowa w ust. 1, w przypadku filtrów cząstek stałych i katalizatorów kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku:

 1. zastosowania mas uszczelniających do uszczelniania układu wydechowego;

 2. niewykonania adaptacji komputerowej;

 3. gdy po regeneracji bezpośrednią przyczyną ponownego zapchania filtra jest nieprawidłowo działający silnik (układ wtryskowy, turbo, EGR);

 4. przesunięcia się wkładu ceramicznego.

załącznik nr 1

WYMOGI MONTAŻOWE

ZALECENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie czynności obejmujące demontaż, weryfikację uszkodzeń oraz ponowny montaż w pojeździe powinny zostać przeprowadzone przez profesjonalny personel posiadający odpowiednią wiedzę techniczną oraz specjalistyczny sprzęt.

 2. Montażu podzespołów należy dokonywać zgodnie z instrukcją producenta części pojazdu przy wykorzystaniu zalecanych przez niego narzędzi.

 3. Montażu podzespołów należy dokonywać po usunięciu przyczyn uszkodzenia podzespołu.

 4. Przed montażem należy sprawdzić nr katalogowy podzespołu, aby upewnić się, że jest dedykowany dla danego pojazdu.

 

WYMOGI MONTAŻOWE DOTYCZĄCE WTRYSKIWACZY, POMPOWTRYSKIWACZY I POMP

 

 1. Przed rozpoczęciem naprawy układu wtryskowego należy dokładnie oczyścić podzespoły, które będą demontowane i najbliższy obszar naprawy.

 2. Należy zachować wszelką ostrożność w montażu, szczególnie miejsc połączeniowych, aby nie przedostały się do wnętrza podzespołu zanieczyszczenia.

 3. Nie należy stosować czyściwa pozostawiającego włókna na czyszczonej powierzchni.

 4. Przed montażem należy zweryfikować cały układ paliwowy wraz ze zbiornikiem paliwa. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń lub opiłków, zaleca się wymianę całego układu paliwowego na nowy.

 5. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń lub opiłków w układzie paliwowym, zalecany jest demontaż i weryfikacja pompy wstępnej i pompy wysokiego ciśnienia.

 6. Bezpośrednio przed montażem podzespołów należy upewnić się, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń ani opiłków.

 7. Przed montażem wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy należy wyczyścić i sprawdzić szczelność gniazd. W przypadku nieprawidłowości należy gniazdo poddać naprawie lub frezowaniu.

 8. Gniazda w głowicy silnika należy oczyścić z zabrudzeń. Powierzchnie uszczelniające w głowicy nie mogą być wypalone ani porysowane.

 9. Należy zastosować nowe podkładki termiczne i pierścienie uszczelniające.

 10. Należy dokręcić wtryskiwacz odpowiednim momentem dla danej marki pojazdu.

 11. Należy sprawdzić przyłącze elektryczne oraz obecność i stan uszczelnień złącz elektrycznych.

 12. Zaleca się sprawdzić stan oringów na przewodach zasilających i króćcach przelewowych.

 13. Należy sprawdzić czy do układu zasilania nie przedostaje się powietrze i w razie potrzeby odpowietrzyć układ paliwowy zgodnie z wytycznymi producenta danej marki pojazdu.

 14. Przed uruchomieniem silnika należy bezwzględnie wymienić filtr paliwa, zalecany oryginalny dedykowany przez producenta danej marki pojazdu.

 15. Należy dokonać adaptacji komputerowej/kodowania wtryskiwaczy do pojazdu.

 16. W przypadku montażu wtryskiwaczy, zaleca się, aby pierwsze uruchomienie silnika odbyło się na biegu jałowym.

 17. W przypadku montażu pompy, pierwsze uruchomienie silnika należy poprzedzić odpowietrzeniem układu.

 18. W przypadku montażu pompy, jeżeli zaleca to producent pojazdu, należy prawidłowo zablokować rozrząd.

 19. Nie należy zalewać pompy nieprzefiltrowanym paliwem ani nie należy uruchamiać silnika, jeśli wnętrze pompy wysokiego ciśnienia nie jest wypełnione paliwem.

 20. W przypadku montażu pompy, układ paliwowy powinien być napełniony olejem napędowym spełniającym obowiązujące normy. Nie zaleca się stosowania Bio-Diesla z uwagi na wytrącanie się wody z paliwa (korozja elementów układu wtryskowego) oraz z powodu powstawania zwiększonych nagarów w komorze spalania.

 21. W przypadku montażu pompy należy usunąć ewentualne błędy z pamięci sterownika silnika i dokonać adaptacji komputerowej

 22. Zaślepki otworów paliwowych należy nakładać/zdejmować bezpośrednio po rozłączeniu/przed połączeniem każdego z podzespołów. Zaślepki są jednorazowego użytku, po wykorzystaniu należy je zutylizować.

 

WYMOGI MONTAŻOWE DOTYCZĄCE TURBOSPRĘŻAREK

 1. Przed montażem należy ustalić i usunąć przyczyny awarii turbosprężarki.

 2. Należy sprawdzić i wyczyścić cały układ dolotowy, ewentualnie wymienić zużyte lub uszkodzone elementy.

 3. W przypadku uszkodzenia koła kompresji cały układ dolotowy należy poddać szczegółowej weryfikacji.

 4. Należy wymienić olej, filtr powietrza na nowy wysokiej jakości i filtr paliwa.

 5. Należy dokładnie sprawdzić oraz oczyścić układ smarowania smoka i misę olejową silnika, sprawdzić ciśnienie podawane przez pompę olejową i jej stan.

 6. Przed montażem turbosprężarki na silnik, należy napełnić układ świeżym olejem.

 7. Należy napełnić zregenerowaną turbinę świeżym olejem silnikowym, a po zamontowaniu, pozwolić na pracę silnika na biegu jałowym przez ok. 20 min. W żadnym wypadku nie wolno wprowadzać w tym czasie silnika na obroty wyższe niż bieg jałowy.

 8. Należy dokonać montażu turbiny tylko na nowych uszczelkach oraz śrubach.

 9. Niedopuszczalne jest stosowanie silikonów (uszczelniaczy płynnych) przy montażu.

 10. Po odcięciu zasilania/zapłonu należy kręcić rozrusznikiem aby wytworzyć ciśnienie w układzie smarowania. Następnie należy uruchomić silnik i pozwolić mu pracować na biegu jałowym przez ok. 30 sekund. Sprawdzić wszystkie połączenia i pewność montażu upewniając się, że nie ma żadnych nieszczelności i przecieków.

 11. Należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, czy nie następują przedmuchy lub wycieki oleju.

 12. Należy sprawdzić układ wydechowy.

WYMOGI MONTAŻOWE DOTYCZĄCE FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH I KATALIZATORÓW

1. Po zamontowaniu filtra DPF/FAP, katalizatora należy usunąć pamięć błędów oraz dokonać adaptacji komputerowej.

2. Należy sprawdzić i usunąć przyczyny zatkania lub uszkodzenia filtra cząstek stałych lub katalizatora.

Pliki do pobrania:

Karta gwarancyjna [pobierz .pdf]
Udostępnij wpis

Komentarze

Ten post nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Uzupełnij pole poprawnie
Oceń wpis:
Oceń wpis!
Uzupełnij pole poprawnie
Ta witryna jest zabezpieczona przez reCAPTCHA Google. Prywatność Warunki

Ostatnio dodane

07Z 130 073 G Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 217 Bosch 07Z 130 073 G Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 217 Bosch

Przedmiotem sprzedaży są pompowtryskiwacze 07Z 130 073 G, 0 414 720 217, które zakupisz u nas już od 190 złoty

07Z 130 073 H Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 220 Bosch 07Z 130 073 H Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 220 Bosch

Przedmiotem sprzedaży są pompowtryskiwacze 07Z130073H, 0 414 720 220, które zakupisz u nas już od 190 złotych.

03G 130 073 B Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 403 Bosch 03G 130 073 B Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 403 Bosch

Przedmiotem sprzedaży są pompowtryskiwacze 03G 130 073 B, 0 414 720 403, które zakupisz u nas już od 190 złoty

038 130 073 BP Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 314 Bosch 038 130 073 BP Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 314 Bosch

Przedmiotem sprzedaży są pompowtryskiwacze 038 130 073 BP, 0 414 720 314, które zakupisz u nas już od 190 złot

03G 130 073 G+ Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 404 Bosch 03G 130 073 G+ Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 404 Bosch

pompowtryskiwacz 03G 130 073 G+ numer Bosch 0 414 720 404 już od 190 zł

045 130 073 AA Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 034 Bosch 045 130 073 AA Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 034 Bosch

Pompowtryskiwacz 045 130 073 AA numer Bosch 0 414 720 034 już od 190 zł

038 130 073 BH Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 280 Bosch 038 130 073 BH Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 280 Bosch

Przedmiotem sprzedaży są pompowtryskiwacze 038 130 073 BH, 0 414 720 280, które zakupisz u nas już od 190 złot

038 130 073 BJ Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 229 Bosch 038 130 073 BJ Pompowtrysk cena od 190 zł 0 414 720 229 Bosch

Przedmiotem sprzedaży są pompowtryskiwacze 038 130 073 BJ, 0 414 720 229, które zakupisz u nas już od 190 złot

Zobacz wszystkie